ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Работа в Столична община 
 

Столична община - Район „Лозенец

26.11.2008 г.


Столична община - Район „Лозенец"
гр. София п.к. 1142, бул. „Васил Левски" № 2,

На основание чл.Юа от ЗДСл, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал. 1 от
Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и
Заповед РД-09-247 /11.2008 год. на Кмета на СО-Район „Лозенец"
ОБЯВЯВА КОНКУРС:1.За длъжността Началник отдел "Правно обслужване и човешки ресурси" в СО-Район „Лозенец" ниво Б 7 минимум по ЕКДА; Ранг- IV младши; НКПД- 24717030; НКИД- 7511;

2.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
•Образование - висше, степен „магистър".
■Област на висшето образование - специалност „Право".
■Минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши.
•Трудов стаж - минимум 2 години по специалността, служебно правоотношение и юридическа правоспособност.

3.Задължителни изисквания, умения и квалификации ня кандидата : Да познават всички нормативни документи, закони, постановления, наредби, правилници, заповеди на първостепенния разпоредител с бюджетни средства. Процесуално представителство на района пред съдилища и други юрисдикции; правна помощ на районната администрация; участие в комисии по процедури за конкурси, търгове, обществени поръчки и др.; становища по законосъобразността на актовете на кмета на района, на проекти за договори и др. документи, свързани с дейностите на районната администрация. Изготвянето на заключения по административни производства към съответния РС, СГС, Административен съд гр. София или Върховните съдилища. Изпълнява и допълнително възложени задачи от кмета на района.

4.Допълнителни изисквания към уменията към кандидата : Компютърна грамотност: Работа в мрежова среда под Windows,MS Office,Excel. Придобит стаж в държавната администрация е желателен. Желателно е представянето на препоръки от ръководители/на ведомства по предишни договори.

5.Начин на провеждане на конкурса : решаване на тест и интервю

6.Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:
■Заявление за участие в конкурса (Приложение №2) към чл.17, ал.1 отНПКДС;
■Декларация по чл.17,2, т.1 от НПКДС;
•Свидетелство за съдимост;
■Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителни квалификации;
•Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

7.Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Оказва правна помощ на районната администрация, изготвя правни становища и консултации, изготвя и проверява проекти за административни актове и договори, участва в процедури за провеждане на конкурси, търгове, обществени поръчки и др., осъществява процесуално представителство пред съдилищата и др.юрисдикции, Минимална основна месечна заплата за длъжността - 343 /триста четиридесет и три/ лв.

8.Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в сектор "Деловодство", ет. II на район "Лозенец", в 10 /десет/ дневен срок от деня на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в централен всекидневник. Паралелно, конкурса да се обяви и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на информационното табло на СО - Район "Лозенец". Приложенията към чл.17 от НПКДСл могат да се получат от страницата на МДААР.

9.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурсът ще се обявят на информационното табло в сградата на СО- Район „Лозенец", обявата да се побликува във в."Дневник" и в регистъра по чл.61 , ал. 1 от ЗАдм. Телефон и лице за контакти - Мила Гавраилова, гл. експерт „ ЧР", сл. тел : 865-67-58

ПРОШКО ПРОШКОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ":

Обратно

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община