ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Работа в Столична община 
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - Район „ИЗГРЕВ”

13.6.2008 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – Район “Изгрев”, София, ул. “Атанас Далчев” № 12, тел. 02/970 10 43,на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД – 09 - 92/ 11.06.2008 г. на Кмета на Район “Изгрев” ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността “Началник на отдел” на отдел “Административно-информационно обслужване” в Район “Изгрев”.
2. Изискванията за заемане на длъжността са:
• висше образование, образователна степен – магистър;
• специалност, по която е придобито образованието - Публична администрация;
• професионален опит – 4 години, или
• минимален придобит ранг за заемане на длъжността - ІІІ младши
• добра подготовка за работа на компютър;
• владеенето на чужд език ще се счита за предимство.
3. Длъжностно ниво – А8.
4. Минимален размер на основната заплата – 314.00 лв.
5. Кратко описание на длъжността: Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност в отдел “Административно-информационно обслужване” на Район “Изгрев”, свързана с първичната и вторичната обработка на документите, постъпили в Района; отговаря за поддържането на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението и Гражданска регистрация на населението. Подпомага Кмета на Района при формиране на становища, вземане на решения, изготвяне на програми и стратегии, свързани с развитието на администкративното обслужване на гражданите. Кореспондира с органите на Паспортна служба на Полицията, с Данъчна служба, ГРАО към МРРБ, Агенция за закрила на детето, общините и районите в град София и РБългария по въпроси, свързани с дейността на отдела.
6. Начин на провеждане на конкурса:
- писмен тест;
- интервю.
7. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
- заявление за участие по образец / чл.17, ал.1от НПКДС/ и приложени към него -
- на основание чл.17, ал.2 от НПКДС, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг;
- свидетелство за съдимост. При подаване на документите, свързани с изискванията за заемането на длъжността, кандидатите представят за сверка оригиналите на копираните документи на служебното лице, приемащо документите.
8. Срок за подаване на документите за участие – 10 дни след датата на публикуване на обявата.
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 15,00 часа на 25.06.06.2008 година в деловодството в сградата на районната администрация на Район “Изгрев” – СО, на адрес: гр.София, ж.к. “Изток”, ул. “Атанас Далчев” № 12.
9. Място, на което ще се обявяват всички съобщения във връзка с конкурса - информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр.София, ж.к. “Изток”, ул. “Атанас Далчев” № 12. КМЕТ НА РАЙОН “ИЗГРЕВ”: /инж. Панайот Бончев /

Обратно

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община