ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Работа в Столична община 
 

Столична община - район Надежда

19.3.2008 г.СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН НАДЕЖДА, Дирекция : "Устройство на територията, строителство, просвета и култура", отдел „Строителство, ремонти, инфраструктура, екология и озеленяване” гр. София, район Надежда, ул. „св. Петка Търновска” № 9,тел: 836 21 47, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед № РД-09-114/18.03.2008 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: началник отдел „Строителство, ремонти, инфраструктура, екология и озеленяване”

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
степен: магистър;
специалност: ССС, ВиК, Геодезия, Пътно строителство ;
Професионален опит: ранг ІІІ младши или 5 години професионален опит;

Знания:
- ЗУТ, и всички наредби към него, ЗОП, НВМОП и Наредби и правилници на СОС;
- да знае правилата за работа на районната администрация и вътрешния ред.

3. Начинът за провеждане на конкурса е :
- тест;
- интервю;

4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят зa участие в конкурса са:
- Заявление за участие в конкурс по образец;
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставян под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишаване по съответния ред от правото да заема определена длъжност по чл.17,ал.2т.1 от НПКДС;
- Копия от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит ;
- Копия от диплома за завършено образование, допълнителна квалификация и правоспособност;

5. Документите следва да бъдат представени в в срок до 31.03.2008 г. до 16 часа на адре: гр. София, жк „Надежда”, ул. „св. Петка Търновска” № 9, ет. 2, стая 213, мл. експерт „Човешки ресурси” Любка Захариева ;

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в на таблото в сградата на СО- район Надежда, находяща се в гр. София, жк „Надежда”, ул. „св. Петка Търновска” № 9;

7. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: Контролира, координира и организира дейностите свързани с инфраструктурата в областта на устройство на територията на района, строителство, ремонти, екология, озеленяване и работата на отдела. Участва в приемателни комисии за обекти от инж. инфраструктура като представител на района.Участва в РЕСУТ за разглеждане и одобряване на инвестициони проекти. Участва в подготовката и провеждане на конкурси по ЗОП и Наредбата към него.

8. Минималния размер на основната заплата за длъжността: 314,00 лв.

Обратно

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община