ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Работа в Столична община 
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”

4.3.2008 г.


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ” София, бул. “Ал.Стамболийски” № 62, п.к. 1303, тел.02/987 54 84 факс 987 07 94
ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район “Възраждане” , гр.София, бул.”Ал.Стамболийски” № 62 , на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД – 09 - 029/ 04.03.2008 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността “Старши юрисконсулт”, - Обща администрация при СО – район „Възраждане”.

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
• кандидатите да притежават висше юридическо образование и квалификационна степен “магистър”;
• Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
• Трудов стаж - минимум 2 (две) години по специалността;

3. Начинът за провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
- писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители:
- декларация от лицето по чл.17, ал.2 от НПКДС, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност:
- копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност:
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит:

5. Документите следва да бъдат представени в административната сграда на СО – район “Възраждане”, бул. “Ал.Стамболийски” № 62, І етаж – Биадо, в 10 (десет) дневен срок от публикуването, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в интернет – страницата на Регистъра на административните структури – www1.government.bg/raz/ и на таблото за обяви в сградата на Районната администрация на СО – район “Възраждане”, бул.”Ал.Стамболийски” № 62

7. Кратко описание на длъжността, старши юрисконсулт, съгласно длъжностна характеристика:
Старшият юрисконсулт трябва да притежава следните умения:
- да оказва правна помощ на ръководството на СО – район “Възраждане” за законосъобразно изпълнение на функциите му и да дава мнения, съвети и справки по правни въпроси във връзка с дейността на администрацията:
- да осъществява процесуално представителство на СО - район “Възраждане” пред съдилищата и другите юрисдикции и да осигурява защита по делата, по които района е страна.
- Да осъществява прием на граждани и да дава консултации по въпроси, засягащи дейността на общинската администрация:

8. Минимален размер на основната заплата за длъжността - 290 (двеста и деветдесет) лв.
Телефон и лице за контакти Отдел „Човешки ресурси” – 980 46 60 – Е Стоянова

Обратно

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община