ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Работа в Столична община 
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СЛАТИНА” обявява конкурс за длъжността началник отдел “Контрол по строителството”

12.3.2007 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

СТОЛИЧНА ОБЩИНА- РАЙОН "СЛАТИНА", със седалище и адрес: 1574 - СОФИЯ, бул. "Шипченски проход" № 67
на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-09-76 / 07.03.2007г. на КМЕТА на Столична община - район "Слатина" обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. Конкурсът се обявява за длъжността началник отдел “Контрол по строителството” към Столична община - район "Слатина"
 2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  • Степен на образование - БАКАЛАВЪР;
  • Професионален опит - 4 /четири/ години;
  • ранг- III-ти младши
 3. Начин на провеждане на конкурса:

  Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин: РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ
 4. Документи за участие в конкурсната процедура: Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
  • Писмено заявление/образец/
  • Декларация по чл. 17/2/, т.1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители
  • Копие от документи по чл. 17/2/, т.2 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители
  • Копие от документи по чл. 17/2/, т.З от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители
 5. Място и срок за подаване на документите за участие:
  Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 27.03.2007 на адрес: гр. София, бул."Шипченски проход" № 67, ет.З, ст.311, "Личен състав", тел. 870-55-32 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
 6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в: на таблото на Столична община - район "Слатина", гр.София, бул."Шипченски проход" № 67
 7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

  Да ръководи и организира цялостната дейност на отдела, подпомага гл.архитект и кмета при вземане на упр.решения и издаване на актове във връзка с дейността по устройство на територията. Осъществява дейности по прилагане на ЗУТ, контролира и оказва съдействие при съставянето на конст.протоколи, предписания и актове по ЗАНН. Контролира и съст.актове за спиране и премахване незаконни строежи.
 8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността:
  285 / двеста осемдесет и пет/ лева.


ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати

на длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО"
административно звено отдел "Контрол по строителството" към СО - район "Слатина"

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.
- Тук се посочват документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата - декларация, копия от документи за образователно - квалификационна степен и др.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
- Тук се посочват минималните и специфичните изисквания, които са посочени в обявата по реда на чл. 13, ал. 1 и на които трябва да отговаря кандидатът, за да бъде допуснат до конкурса.

Име, презиме и фамилия на кандидата Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата 1Удостоверяват ли представените
документи
съответствие на
кандидата с
обявените
минимални и
специфични
изисквания за
длъжността 2
Основание за недопускане
1. инж. Мария Асенова АпостоловаДАДА 
2.инж. Лилия Тошкова Стефанова- Новоселец ДАДА 

1 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи съответстват на изискванията на обявата, се записва "да". На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не съответстват на изисквания в обявата, в таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявата или липсват.

2 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва "да". На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността, в таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени.

ІІ. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:1. инж. Мария Асенова Апостолова
2. инж. Лилия Тошкова Стефанова-Новоселец

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.04.2007 от 09.00 часа в сградата на СО-район "Слатина" - бул."Шипченски проход" № 67, заседателна зала

Забележка. Текстът се попълва в зависимост от избрания начин за провеждане на конкурса.

Обратно

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община