ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> София в числа '2004
  Програма Местен Дневен Ред 21 - Устойчива София 
 

БОТАНИЧЕСКИ ПАРК "ВРАНА"
ПРОЕКТ - ВЪЗСТАНОВЯНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПАРК "ВРАНА"

Парк "Врана" е създаден в началото на ХХти век върху площ от 80 ха от цар Фердинанд. В този уникален парк на Балканския полуостров има над 400 растителни вида и е образец на градинското парково изкуство. Паркът е разположен в източните граници на гр. София, в близост до Индустриална зона "Искър" и р. Искър. Това е зелен оазис, играещ важна роля за района на гр. София.
Паркът е определен от правителството за национален паметник на парковото изкуство.

Състояние на парк "Врана"
Екологичните условия в парка са изключително влошени, тъй като загиват голям брой уникални растителни видове. Предварителните проучвания на "фитосанитарния статут" показват, че пораженията (причинени от различни фактори) само върху дървесните видове са от 12% до 30%. По-драстично е състоянието на цветята и алпинеумите, където парковите композиции са окончателно разрушени. При тях пораженията възлизат на 30% до 50%. Експертната оценка показва, че това е свързано с патогенни фактори (гъби, плесени, бактерии или вируси). Част от тях със сигурност са внесени чрез семена и разсади, пристигащи от други райони. Поради много дългото моно-културно развитие, те са достигнали много голямо разпространение. Анализите показват нуждата на парка от добра стратегия и намиране на финансова подкрепа за рeхабилитация и развитие на този уникален потенциал. Паркът ще бъде използван като буферна зона, помагаща за пречистването на въздуха и като място за почивка и възтановяване. Хората ще могат да посещават парка, двореца и оранжериите. Паркът може да се използва за обучиние и практика на студенти по ботаника и екология.

Цели
Възстановяване, управление и развитие на парк "Врана" като част от Екозона "София-Изток".

Очаквани резултати:

 1. Подобрение на фитосанитарния статус на растенията.
 2. Запазване на биологичното разнообразие - единствено на Балканите.
 3. Подмяна на загиналите растения и създаване на една устойчива буферна зона.
 4. Определяна на съответстващ начин за управление на парка.
Описание на дейностите
Подготовката на план за действие за възстановяването на парк "Врана" включва:
 • фитопатологични, нематологични и ентомологични изследвания;
 • анализ на почвите и подземните води;
 • дендрологична оценка;
 • списък от мерки, бизнес план и календарен график;
Изисквания
 1. Проектът е в съответствие с принципите на ОУП на гр. София, Екозона "София-Изток" и Местен Дневен Ред 21.
 2. Етапите на реализация, както и техническите детайли по изпълнението ще бъдат съгласувани със Столична Община и М-во на околната среда и водите.
Срокове
I Етап - 6 месеца:
 • Фитосанитарни и дендрологични изследвания на растителното разнообразие.
 • анализ на почвите и подземните води;
II Етап - 12 месеца: Инвестиции за реализация на фитосанитарната програма на база на:
 • a) екологични мерки за контрол на патогенните фактори;
 • б) подмяна на загиналите растения с устойчиви такива;
 • в) замяна на някои цветни видове в цветните зони и алпинеумите според парковата композиция;
 • г) възстановяване на парковите елементи и инфраструктура;
Предварителен бюджет
Общо: 96 400 ЕВРО
Процедури и управление
Пилотният проект е в рамките на Пилотен план за Околна Среда на Екозона "София-Изток". Предлага се неговата реализация ще бъде под управлението на Столична Община с участието на НПО, като Агенция за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция - "ЕКОРЕГИОНИ" и Софийски Университет и Министерство на околната среда и водите.

БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА
I.Паркова част -
1. Застроена площ: 4.21дка
- дворец и обслужващи сгради 3.37дка
- оранжерии 0.84дка
2. Алейна мрежа: 31.02дка
- асфалтобетон 10.38дка
- филцова настилка 3.15дка
- опесъчена настилка 17.22дка
- прочници 0.27дка
3. Водни площи 4.32дка
4. Вегетативна площ 863.29дка
- лесопаркови и изолационни масиви 432.04дка
- поляни и алпинеуми 206.32дка
- полуоткрити пространства и редини 224.93дка
II. Стопанска и производствена зона -
1. Производствена зона 81.52дка
- школи на открито и обслужващи пътища 26.00дка
- прораснала школа 4.60дка
- други насаждения 50.92дка
2. Стопанска част 15.64дка
- застроена площ 1.78дка
- свободни площи 13.86дка
- -
ОБЩО 1000дка

<< Предишна страница << >> Следваща страница >>

 

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община