Търсене   
 
  
 
<<начало
Общинска администрация


Столична община
6.2.2012 г.
   

   
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
   
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

   


   На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с доклад № 9301-51/3/30.12.2011 г. от Албена Атанасова - зам. кмет направление „Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности” при Столична община и в съответствие с Правила за провеждане на конкурси за заеманае на длъжността директор на общинска детска градина на територията на Столична община
   


   
ОБЯВЯВА КОНКУРС

   


   за длъжността „Директор на ЦДГ/ОДЗ” - 32 /тридесет и две/ работни места към дирекция „Образование” към направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” при Столична община, както следва:
   


   ЦДГ № 85 „Родина” – район „Красно село”
   ОДЗ № 1 – район „Възраждане”
   
ЦДГ № 49 „Усмивка” – район „Сердика”
   
ОДЗ № 53 „Дядовата ръкавичка” – район „Сердика”
   
ОДЗ № 99 „”Сарагоса” – район „Сердика”
   
ОДЗ № 91 „Слънчев кът” – район „Подуяне”
   
ЦДГ № 62 „Зорница” – район „Слатина”
   
ОДЗ № 21 „Зора” – район „Илинден”
   
ОДЗ № 52 „Илинденче” – район „Илинден”
   
ЦДГ № 115 „Осми март” – район „Надежда”
   
ОДЗ № 15 „Чучулига” – район „Надежда”
   
ОДЗ № 83 „Славейче” – район „Надежда”
   
ЦДГ № 21 „Ежко Бежко” – район „Искър”
   
ЦДГ № 17 „Надежда” – район „Младост”
   
ОДЗ № 19 „Деница” – район „Младост
   
ОДЗ № 26 „Калина” – район „Младост”
   
ОДЗ № 71 „Незабравка” – район „Младост”
   
ЦДГ № 41 –район „Витоша”
   
ЦДГ № 112 „Детски мир” – район „Витоша”
   
ОДЗ № 37 „Вълшебство” – район „Витоша”
   
ЦДГ № 161 – район „Овча купел”
   
ОДЗ № 84 „Детелина – район „Овча купел”
   
ОДЗ № 164 „Зорница” – район „Овча купел”
   
ОДЗ № 82 „Джани Родари” – район „Връбница”
   
ОДЗ № 101 „Ябълкова градина” – район „Люлин”
   
ЦДГ № 57 „Хосе Марти” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 31 „Люлин” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 86 „Асен Босев” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 100 „Цветен рай” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 45 „Шарена дъга” – район „Кремиковци”
   
ОДЗ № 58 „Слънчево утро” – район „Кремиковци”
   
ЦДГ № 2 - район „Нови искър”

   


   
Минимални и специфични изисквания за длъжността:
   
- минимално образование – висше;
   
- минимална образователно квалификационна степен – бакалавър;
   
- специалност от професионално направленние - „Педагогика” с присъдена професионална квалификация – „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител”;
   
- специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител” или „детски учител”;
- минимален професионален опит по специалността – 5 /пет/ години учитески стаж;
   
- допълнителна квалификация – чужди езици, IT документ и др ще се считат за предимство.
   


   Вид правоотношение - Трудово
   


   Конкурсът ще се проведе в два етапа:
   


   Първи етап - решаване на тест 25 /двадесет и пет/ въпроса.
   


   Втори етап - събеседване.
   


   Необходими документи за кандидатстване:
   
- заявление за участие в конкурса / по образец/ предоставя се на кандидатите от служителите в деловодството, при прием на документите им за участие в конкурсната процедура;
   
- копия от документи за удостоверяване на придобита образователно-квалификационна степен;
   
- копия от документи за удостоверяване продължителността на стажа и професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
   
- други документи удостоверяващи професионална квалификация.
   


   Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността в повече от едно ЦДГ/ОДЗ, но за всяко от тях трябва да подадат отделен комплект от документи, в който изрично да е посочено наименованието на всяко ЦДГ/ОДЗ, за което кандидатстват.
   


   Кратко описание на длъжността:
   

   Планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, възпитателно-образователния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в ЦДГ/ОДЗ.
   


   Документи ще се приемат в едномесечен срок от публикуването на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа.
   


   Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: www.sofia.bg.
   


   За информация: телефон – 02/9377259, дирекция "Човешки ресурси" при Столична община.
   

   

   
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
   


   СПИСЪК

   


   на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор на ЦДГ/ОДЗ” - 32 /тридесет и две/ работни места към дирекция „Образование” към направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” при Столична община, както следва:
   


   ЦДГ № 85 „Родина” – район „Красно село”
   
ОДЗ № 1 – район „Възраждане”
   
ЦДГ № 49 „Усмивка” – район „Сердика”
   
ОДЗ № 53 „Дядовата ръкавичка” – район „Сердика”
   
ОДЗ № 99 „”Сарагоса” – район „Сердика”
   
ОДЗ № 91 „Слънчев кът” – район „Подуяне”
   
ЦДГ № 62 „Зорница” – район „Слатина”
   
ОДЗ № 21 „Зора” – район „Илинден”
   
ОДЗ № 52 „Илинденче” – район „Илинден”
   
ЦДГ № 115 „Осми март” – район „Надежда”
   
ОДЗ № 15 „Чучулига” – район „Надежда”
   
ОДЗ № 83 „Славейче” – район „Надежда”
   
ЦДГ № 21 „Ежко Бежко” – район „Искър”
   
ЦДГ № 17 „Надежда” – район „Младост”
   
ОДЗ № 19 „Деница” – район „Младост
   
ОДЗ № 26 „Калина” – район „Младост”
   
ОДЗ № 71 „Незабравка” – район „Младост”
   
ЦДГ № 41 –район „Витоша”
   
ЦДГ № 112 „Детски мир” – район „Витоша”
   
ОДЗ № 37 „Вълшебство” – район „Витоша”
   
ЦДГ № 161 – район „Овча купел”
   
ОДЗ № 84 „Детелина – район „Овча купел”
   
ОДЗ № 164 „Зорница” – район „Овча купел”
   
ОДЗ № 82 „Джани Родари” – район „Връбница”
   
ОДЗ № 101 „Ябълкова градина” – район „Люлин”
   
ЦДГ № 57 „Хосе Марти” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 31 „Люлин” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 86 „Асен Босев” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 100 „Цветен рай” – район „Люлин”
   
ОДЗ № 45 „Шарена дъга” – район „Кремиковци”
   
ОДЗ № 58 „Слънчево утро” – район „Кремиковци”
   
ЦДГ № 2 - район „Нови Искър”

   


   І. Допускат се до конкурс следните кандидати:
   


   1. Зинаида Николова Йотова – за ЦДГ № 85, ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ЦДГ № 112, ОДЗ № 37, ЦДГ № 161, ОДЗ № 84;
   
2. Веринея Божидарова Костадинова – за ОДЗ № 26, ОДЗ № 71; ОДЗ № 91, ЦДГ № 62, ЦДГ № 21, ЦДГ № 17, ОДЗ № 19;
   
3. Мая Йорданова Димитрова – за ЦДГ № 57, ОДЗ № 31;
   
4. Снежана Кирилова Драганова – за ОДЗ № 1, ОДЗ №53, ОДЗ № 19, ЦДГ №57, ОДЗ № 86;
   
5. Бойка Любенова Рангелова – за ОДЗ №53, ОДЗ № 52, ЦДГ №17, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
6. Светла Маринова Лазарова – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 52, ОДЗ № 21;
   
7. Евдокия Петрова Вачова – за ЦДГ № 115, ОДЗ № 15, ОДЗ№ 21, ОДЗ № 82, ОДЗ № 86;
   
8. Диана Рангелова Трифонова-Танчева – за ЦДГ № 115, ОДЗ № 83;
   
9. Милена Милева Русинова – за ОДЗ № 1, ЦДГ № 62, ОДЗ № 19;
   
10. Мариана Видимчова Кръстева – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 21, ОДЗ № 37, ОДЗ № 84, ОДЗ № 31;
   
11. Мария Евстатиева Площакова-Такова – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 53, ОДЗ № 21, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
12. Гергана Любомирова Делиджашка – за ОДЗ № 26;
   
13. Добринка Димитрова Миланова – за ЦДГ № 49, ОДЗ № 21, ОДЗ № 84, ЦДГ № 57;
   
14. Антоанета Иванова Кръстанова – за ЦДГ № 85, ОДЗ № 1, ОДЗ № 99, ЦДГ №17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71, ОДЗ № 31, ОДЗ № 100;
   
15. Радка Искрьова Иванова – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 52, ОДЗ № 15, ОДЗ № 37, ОДЗ № 86;
   
16. Вера Кирилова Костадинова – за ЦДГ № 85, ОДЗ № 1, ОДЗ № 53, ОДЗ № 37;
   
17. Злателина Милкова Енева – за ЦДГ№ 85, ОДЗ № 1; ЦДГ № 49, ОДЗ № 21;
   
18. Красимира Виденова Стоянова – за ЦДГ № 2;
   
19. Виолина Маринова Котева – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 53, ОДЗ № 26;
   
20. Нели Петрова Николова – за ЦДГ № 85, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164;
   
21. Лидия Михайлова Маринова - за ОДЗ № 53, ОДЗ № 21, ОДЗ № 164, ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
22. Велизара Костадинова Стоименова – за ЦДГ № 115, ОДЗ № 15, ОДЗ № 83;
   
23. Емилия Илиева Петрова – ОДЗ № 15, ОДЗ № 21, ОДЗ № 82, ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
24. Илиана Ангелова Петкова – ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31;
   
25. Таня Милорова Иванова – за ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ЦДГ № 161, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164;
   
26. Даниела Иванова Стоянова – за ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
27. Лилия Емилова Михайлова – ОДЗ № 82;
   
28. Венета Макавеева Матеева- Аврамова – за ОДЗ № 37;
   
29. Мария Миткова Савова – за ЦДГ № 57;
   
30. Лидия Красимирова Бучукова – за ОДЗ № 82;
   
31. Милена Георгиева Господинова – за ЦДГ № 62, ЦДГ № 21;
   
32. Емилия Любенова Генева – ОДЗ № 53, ОДЗ № 52, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
33. Мариана Георгиева Иванова – за ОДЗ № 91, ОДЗ № 19, ОДЗ № 164;
   
34. Иванка Христова Тончева – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 53, ОДЗ № 99, ОДЗ № 52, ЦДГ № 115, ОДЗ № 15, ОДЗ № 83, ОДЗ № 21, ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71, ЦДГ № 112, ОДЗ № 37, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164, ОДЗ № 82, ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
35. Албена Ценова Алипиева –Герова – за ЦДГ № 85; ОДЗ № 37, ОДЗ № 164, ОДЗ № 84, ЦДГ № 161
   
36. Виолета Николова Караденчева – за ОДЗ № 19, ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86;
   
37. Мая Райчева Цветанова – ОДЗ № 37, ЦДГ № 161, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164;
   
38. Цветелина Илкова Петкова – за ЦДГ № 115, ОДЗ № 15, ОДЗ № 101;
   
39. Емилия Василева Караиванова – за ОДЗ № 37, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164, ЦДГ № 57;
   
40. Жечка Георгиева Берова - Михалева – за ОДЗ № 45;
   
41. Вера Иванова Иванова – за ЦДГ № 49, ОДЗ № 53, ОДЗ № 99, ОДЗ № 91;
   
42. Мирослава Христова Иванова – за ЦДГ № 17, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
43. Мария Иванова Стоянова – за ЦДГ № 85, ОДЗ № 52, ЦДГ № 115, ОДЗ № 84;
   
44. Мариана Ганчева Коева – за ОДЗ № 91, ОДЗ № 45, ОДЗ № 58;
   
45. Вера Светославова Зашева – за ЦДГ № 49, ОДЗ № 99;
   
46. Стойка Иванова Дойчинова – ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
47. Ралица Николаева Стамова – за ЦДГ № 161, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164;
   
48. Десислава Георгиева Кьосева – за ЦДГ № 49, ЦДГ № 115;
   
49. Равина Иванова Пешева – за ЦДГ № 115, ОДЗ № 15, ОДЗ № 82;
   
50. Любка Георгиева Рангелова – ОДЗ № 53;
   
51. Детелина Минкова Йорданова – за ОДЗ № 100;
   
52. Даниела Иванова Блатечка – за ОДЗ № 86; ОДЗ № 31
   
53. Костадинка Василева Петкова – за ОДЗ № 71;
   
54. Мария Ганчева Врачева – ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
55. Радослава Александрова Петрова – за ОДЗ № 83, ЦДГ № 161, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164;
   
56. Нели Ангелова Дурмишева – за ЦДГ № 112, ОДЗ № 37, ЦДГ № 161, ОДЗ № 86;
   
57. Юлиана Илиева Стоянова – за ЦДГ № 49, ОДЗ № 53, ОДЗ № 52, ЦДГ № 2;
   
58. Ани Николаева Цолова – за ОДЗ № 91;
   
59. Виолета Цветанова Гълъбова – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 53, ОДЗ № 99, ОДЗ № 52, ОДЗ № 15, ОДЗ № 21, ОДЗ № 37, ЦДГ № 161, ОДЗ № 84, ОДЗ № 164, ОДЗ № 82, ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
60. Велизара Костадинова Стоименова – за ЦДГ № 85;
   
61. Галинка Кирилова Тонева – за ЦДГ № 85;
   
62. Иванка Петрова Иванова – за ОДЗ № 99, ОДЗ № 15, ОДЗ № 82;
   
63. Елена Любенова Тафраджийска – за ОДЗ № 15, ОДЗ № 82, ОДЗ № 101;
   
64. Вацка Цветанова Нинова-Аргирова – за ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71, ОДЗ № 101, ОДЗ № 100;
   
65. Елена Христова Витанова – ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 37;
   
66. Росица Ангелова Дюлгерова – за ЦДГ № 115, ОДЗ № 83;
   
67. Бистра Славчева Диланова – за ОДЗ № 1, ЦДГ № 49, ЦДГ № 62, ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
68. Анелия Павлова Дудова – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 53, ОДЗ № 101, ЦДГ № 57;
   
69. Димитрия Николова Георгиева – за ОДЗ № 53, ОДЗ № 99, ЦДГ № 115, ЦДГ № 85;
   
70. Добринка Христова Йорданова – за ЦДГ № 17, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
71. Маргарита Любенова Жекова – за ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
72. Людмила Вълова Чавдарска – за ОДЗ № 91, ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71, ОДЗ № 45, ОДЗ № 58;
   
73. Елеонора Димитрова Стоилкова – за ОДЗ № 82, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31;
   
74. Христина Георгиева Петрова – ОДЗ № 1, ОДЗ № 37;
   
75. Гергана Николаева Петрова – за ОДЗ № 37, ОДЗ № 101, ОДЗ № 31;
   
76. Нели Цветанова Сиракова – за ОДЗ № 101, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86;
   
77. Мария Илиева Панайотова – за ОДЗ № 71;
   
78. Радка Русева Вълкова – за ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
79. Мариана Кирилова Белева – за ОДЗ № 15, ОДЗ № 82;
   
80. Лиляна Стефанова Гачева – за ЦДГ № 17, ЦДГ № 41, ОДЗ № 37, ОДЗ № 101;
   
81. Лилия Романова Костова – ОДЗ № 19, ОДЗ № 26, ОДЗ № 71;
   
82. Мариела Ангелова Григорова – за ЦДГ № 115, ОДЗ № 15;
   
83. Цветелина Величкова Илиева – за ОДЗ № 37;
   
84. Трайка Кирилова Бързева – за ОДЗ № 58;
   
85. Валентина Петрова Колева – за ОДЗ № 1, ЦДГ № 49, ОДЗ № 53, ОДЗ № 37; ОДЗ №19;
   
86. Йоана Павлова Вачева – за ОДЗ № 15, ОДЗ № 21, ОДЗ № 86;
   
87. Мариана Райчева Желязкова – за ЦДГ № 85, ЦДГ № 112, ОДЗ № 101;
   
88. Венета Костадинова Ковачка – за ЦДГ № 115; за ЦДГ № 85, ОДЗ № 83
   
89. Илияна Петрова Герговска – за ЦДГ № 85, ОДЗ № 99, ЦДГ №41, ОДЗ № 101, ЦДГ № 57, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86, ОДЗ № 100;
   
90. Славка Иванова Костова - ОДЗ № 82
   
91. Марийка Александрова Петкова - ОДЗ №37
   
92. Петя Велиславова Георгиева – за ОДЗ № 15; за ОДЗ № 82, ОДЗ № 83, ЦДГ № 115
   
93. Оливера Ангелова Станкова – за ЦДГ № 49, ЦДГ № 62, ЦДГ № 115, ЦДГ № 41, ЦДГ № 112;
   
94. Александра Григорова Атанасова – за ОДЗ № 99;
   
95. Тонка Стоянова Йорданова – за ЦДГ № 161, ОДЗ № 84; ОДЗ № 164
   
96. Соня Кръстева Богданова – за ОДЗ № 52.
   
97. Роза Димитрова Занева - за ОДЗ №86, ОДЗ № 100, ЦДГ № 57, ОЗД №31;
   
98. Таня Стефанова Кечева - за ЦДГ № 85, ОДЗ №91, ОДЗ № 1;
   
99. Румяна Иванова Стоилова-Елисаветова – за ЦДГ № 17
   
100. Зоя Грозданова Александрова-Петрова – за ОДЗ № 101, ОДЗ № 100, ОДЗ № 31, ОДЗ № 86, ОДЗ № 21, ЦДГ № 57
   
101. Илонка Лазарова Стоянова – за ЦДГ № 17, ОДЗ № 19, ОДЗ № 71
   


   ІІ.Не се допускат до конкурс следните кандидати:
   


   1. Цецка Христова Цекова – за ЦДГ № 57, ОДЗ № 86, ОДЗ № 31, ЦДГ № 17, ОДЗ № 101, ОДЗ № 82, ОДЗ № 37, ЦДГ № 112, ОДЗ № 15, ЦДГ № 115, ОДЗ № 21 - специалността не отговаря на посочените изисквания в обявлението за допускане до участие в конкурсната процедура.
   
2. Славка Иванова Костова – за ОДЗ № 42 - не е представен документ доказващ наличие на минималния професионален опит за длъжността посочен в обявлението в размер на 5 години / учителски стаж/. Няма обявен конкурс за ОДЗ №42
   
3. Наташка Панева Николова – за ОДЗ № 84, ОДЗ № 31, ОДЗ № 52, ОДЗ № 1 - не е представен документ доказващ наличие на минималния професионален опит за длъжността посочен в обявлението в размер на 5 години / учителски стаж/.
   
4. Мирослав Христов Братоев – за ОДЗ № 1, ОДЗ № 52, ОДЗ № 99 - специалността не отговаря на посочените изисквания в обявлението за допускане до участие в конкурсната процедура.
   
5. Боян Христов Боянов – за ЦДГ № 115, ЦДГ № 2 - специалността не отговаря на посочените изисквания в обявлението за допускане до участие в конкурсната процедура.
   
6. Иванка Христова Тончева – за ЦДГ № 49, ЦДГ № 85 - непълен набор от документи за допускане до участие в конкурсната процедура – не е представено копие от диплом за висше образование, както и копие от документ /трудова, служебна, осигурителна книжка/ за удостоверяване на професионалния опит необходим за допускане до участие в конкурсната процедура. Представени са само попълнени заявления за съответните ЦДГ № 49, ЦДГ № 85.
   


   
   Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на 20.03.2012 г. от 9:00 часа в сградата на Първо среднообщообразователно училище «Пенчо Славейков», ул. «Стара планина» № 11
   


   ПРЕДСЕДАТЕЛ:
   
/МАРИЯ МИНЧЕВА/

   
   
   
   
Принтиране


Столичен общински съвет
19.12.2013 г.

Обява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Озеленяване” ЕАД

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


На основание чл. 33 ...


Столична община
18.12.2013 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33


На основание чл. 90 ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и заповед № СО-РД-09-1524/12.12.2013г.
...


Столична община
17.12.2013 г.

На основание чл. 38 във връзка с чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и със Заповед № СО-РД-09-1186/27.11. 2013 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС < ...


Столична община
16.12.2013 г.

На основание чл.38 във връзка с чл.37, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и със Заповед № СО-РД-09-1338/29.11.2013 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА: < ...


Столична община
16.12.2013 г.

На основание чл.38 във връзка с чл.37, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и със Заповед № СО-РД-09-1349/ 29.11. 2013 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА:< ...
<< Предишни 5   Следващи 5 >>
 


  Ремонти и промени
  в движението
  •   Актуално в медиите

  • (C)2004, Столична Община, created by ABC Design & Communication
    отговорности и защита на личната информация