ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Общински предприятия и други структури  
 

ОП ''Софпроект - общ градоустройствен план''

Функции на общинското предприятие:

 • Изпълнява специализирани проучвания и програми, произтичащи от Рамковата програма за прилагане на Общия устройствен план (ОУП).

 • Изработва проекти, свързани с устройственото развитие на Столична община и гр. София, заложени в Общинския план за развитие до 2013 г.

 • Изпълнява комплексни предпроектни и проектни проучвателни работи за изработване на ПУП на територии с повишена инвестиционна активност.

 • Поддържа и актуализира данните в информационната система за прилагане на ОУП.

 • Организира мониторинг за изпълнението на действията, заложени в Областната стратегия за развитие и Общинския план за развитие.

 • Участва в изработването на устройствени планове, проучвания и схеми, свързани с регионалното развитие на зоната за активно влияние на гр. София и на Югозападния район за планиране, имащи отношение към развитието на Столична община.

 • Представлява на експертно ниво Столична община в международни проекти, програми и други форми на сътрудничество, свързани с устройството и регионалното планиране.

 • Оказва техническа и експертна помощ при подготовката на документи на проекти, с които се кандидатства за финансиране от фондовете на ЕС и определяне на комплексната социална и икономическа ефективност.

 • Организира и участва в проекти и маркетингови проучвания за привличане на инвестиции в Столична община.

 • Извършва и други специализирани проучвания, необходими за управление на устройственото развитие на гр. София и Столична община - демографски, социално-икономически, състояние и развитие на жилищния фонд и системата обитаване, развитие и проблеми на зелената система и отдиха, комуникационно-транспортната система, центрова система, зони за труд, бизнес инфраструктура, екология, геология и хидрогеология, подземна урбанизирана среда, КИН и др.

 • Изработва опорни планове на общинската и държавна, публична и частна поземлена собственост.

 • Провежда експериментални проучвания и изработване на пилотни проекти, методически указания и др. за прилагане на новата нормативна уредба, приета със Закона за устройство и застрояване на Столична община.

 • Участва със свой представители в заседанията на ОЕСУТ.

 • Периодично информира общинската администрация и обществеността за изпълнените проучвания.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община