ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Общински предприятия и други структури  
 

ОП ''Управление на общински земи и гори''

Функции на общинското предприятие:

 • Организиране извършването на предвидените от съответната структура на Агенция по горите в лесоустройствения проект за територията мероприятия, отнасящи се за Общинския горски фонд (ОГФ).

 • Ежегодно изготвяне на необходимата по Закона за горите и ППЗГ документация и съгласуването й със съответната структура на Агенция по горите.

 • Организиране залесяването на земи от Общинския горски фонд и последващото отглеждане на създадените култури.

 • Организиране снабдяването на местното население по райони с дървесина за огрев по списък, представен от съответното кметство.

 • Организиране извършването на предвидените в лесоустройствения проект на съответната структура на Агенция по горите сечи - промишлен дърводобив чрез отдаване на търг, след решение на СОС.

 • Организиране охраната на Общинския горски фонд (ОГФ), включително и мероприятията за борба с болести и вредители, пожари и каламитети.

 • Подготовка на документите, необходими за трасиране на имоти на Столична община, възстановени по реда на чл. 10, ал. 5 от ЗСПЗЗ от фирмите по поддръжка при ОСЗГ.

 • Подготовка на необходимата документация за издаване на удостоверения за оценка на имотите от Общинския горски фонд от съответната структура на Агенция по горите.

 • Възстановяване на терена и стабилизиране на трасировъчните точки на имотите от ОГФ по реда на чл. 34 от ППЗГ.

 • Съгласуване плана за паша в горите.

 • Организиране странични ползвания от ОГФ.

 • Организиране ползването на горите и земите от ОГФ.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община