ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
  Общински предприятия и други структури  
 

ОП ''Туризъм''

Функции на общинското предприятие:

 • Съдейства на държавните органи при провеждането на политиката в туризма и извършването на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на общината.

 • Изработва и предлага на кмета за приемане от Столичен общински съвет на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община, която изпълнява, в съответствие с Националната стратегия и съобразно с местните туристически ресурси и потребности.

 • Подпомага и участва чрез директора на Предприятието в работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Столична община, както и изпълнява решенията му, свързани с дейността на Предприятието.

 • Регистрира намиращите се на територията на Столична община туристически обекти.

 • Участва със свои представители в Общинската експертна комисия по категоризиране на туристически обекти, както и прави предложение до кмета на Столична община за категоризирането им, в предвидените от Закона за туризма случаи.

 • Извършва проверки за спазване изискванията на разпоредбите на Закона за туризма, контролът по които е възложен на Столична община.

 • Създава и поддържа текущо Регистър на категоризираните туристически обекти по чл. 52, ал. 1 от Закона за туризма, намиращи се на територията на Столична община.

 • На основание чл.49 от Закона за туризма и издадена заповед от кмета на Столична община, ежемесечно заверява Справки-декларации за заверка на туристическия регистър и събира дължимата туристическа такса.

 • Организира и извършва рекламата на град София като туристическа дестинация, както и съдейства за рекламата на туристическия продукт на общината.

 • Представя у нас и в чужбина град София като туристическа дестинация, както и съдейства за презентиране на туристическия продукт на общината.

 • Чрез създаване на туристически информационни центрове или бюра, подпомага туристическото обслужване на гражданите и гостите на столицата.

 • Съдейства за поддържането и опазването на природните и културно-исторически обекти на територията на Столична община.

 • Разработва и предлага за утвърждаване от кмета на Столична община на Инструкция за категоризацията на туристическите обекти.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община